Souhrn nejdůležitějších změn v daních od 1.1.2021 a další změny schválené v roce 2020

Zásadní novela daňových zákonů vyšla dne 31. 12. 2020 ve Sbírce, jde o zákon č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony

Nejvíce daňových změn se týká Zákona o daních z příjmu, mj.:

 • Byla zrušena tzv. superhrubá mzda a bylo zavedeno progresivní zdanění fyzických osob (sazba 15 + sazba 23 % z částky 1.701.168 Kč), přičemž současně dochází ke zrušení solidárního navýšení daně;
 • Došlo ke zvýšení slevy na poplatníka z 24 840 Kč (ročně) na 27 840 Kč (ročně) od roku 2021 a na 30 840 (ročně) od roku 2022;
 • Daňový bonus na vyživované dítě již není limitován částkou ve výši 60 300 Kč (ročně);
 • Byl schválen tzv. stravenkový paušál (alternativa k poskytování stravenek a závodnímu stravování); Maximální limit pro příspěvek na stravné je 70 % z hodnoty stravného na pracovní cestě 5 až 12 hodin, stanoveného vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí.
 • V zákoně o daních z příjmů došlo ke zrušení §32a upravujícího daňové odepisování nehmotného majetku (nově se bude u nehmotného majetku pořízeného od 1. 1. 2020 uplatňovat jako daňově účinný výdaj/náklad účetní odpis);
 • Došlo ke zvýšení hranice pro daňové odepisování hmotného majetku a jeho technického zhodnocení ze 40 000 Kč na 80 000 Kč pro hmotný majetek pořízený a technické zhodnocení dokončené od 1. 1. 2020;
 • Na přechodné období je (zpět)zavedena možnost mimořádného odpisu pro hmotný majetek v 1. a 2. odpisové skupině pořízený od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021;
 • Další změny pak přinesl zákon 540/2020 kterým se mění zákon o daních z příjmů, který upravuje podmínky paušální daně.

 

Dalšími změny v zákoně o dani z příjmů jsou pak v oblasti:

 • zdanění příjmů z dluhopisů (např. v oblasti úrokových příjmů českých daňových nerezidentů, které jim plynou z dluhopisů vydávaných v zahraničí poplatníky se sídlem v České republice;
 • oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí;
 • zpřísnění pravidel pro zdanění ovládaných zahraničních společností pro entity ze států uvedených na seznamu nespolupracujících jurisdikcí.

 

 • Nová úprava odpočtu daňové ztráty - možnost zpětného odečtu daňové ztráty (carry loss back). Nová právní úprava odečtu daňové ztráty je zakotvena v zákoně č. 299/2020 Sb. a použije se poprvé za zdaňovací období ukončené ode dne 30. 6. 2020. Mohou ji tedy využít nejen poplatníci, jejichž zdaňovacím obdobím je kalendářní rok, ale například i poplatníci, jejichž hospodářský rok skončil v roce 2020 v období po účinnosti zákona.
 • Změna zákonem č. 386/2020 - snížení maximálního odečtu pro úroky z hypotéky z částky 300.000 Kč na 150.000 Kč(platné pro hypotéky realizované po 1.1.2021)
 • Dále pak tento zákon přináší prodloužení doby vlastnictví nemovitosti nutné pro osvobození příjmů z prodeje nebo vypořádání spoluvlastnictví k nemovitým věcem z původních 5 na 10 let (týká se nemovitostí nabitých po 1.1.2021)

 

Novela Daňového řádu přináší změny při podávání daňového přiznání:

 • Daňové přiznání u daní vyměřovaných za zdaňovací období, které činí nejméně 12 měsíců, se podává nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Lhůta pro podání daňového přiznání podle odstavce 1 se prodlužuje na

a) 4 měsíce po uplynutí zdaňovacího období, pokud daňové přiznání nebylo podáno nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období a následně bylo daňové přiznání podáno elektronicky, nebo

b) 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období, pokud

1. daňový subjekt má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo

2. daňové přiznání nebylo podáno nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období a následně daňové přiznání podal poradce. Přičemž plnou moc není nutné doručit správci daně do 31.3. daného roku, ale stačí ji doručit před podáním přiznání daňovým poradcem.

 • ke změnám došlo i u některých sankcí (např. pokut za nepodání přiznání elektronicky), výše úroků z prodlení a úroků z posečkání daně

 

Novela Zákona o DPH obsahuje mj.:

 • do zákona byla nově zavedena tzv. záloha na nadměrný odpočet §105a – Plátci vznikne nárok na zálohu na daňový odpočet ve výši odpovídající té části daňového odpočtu nárokovaného v daňovém přiznání, kterou správce daně nehodlá prověřovat v rámci postupu k odstranění pochybností nebo během daňové kontroly. Výše jednotlivé zálohy činí minimálně 50.000 Kč.
 • od 1.1.2021 je nájemné za objekty určené k trvalému bydlení vždy považováno za plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně.
 • Upřesněny podmínky pro úpravu odpočtu daně podle §§78-78a v případě změny účelu používání dlouhodobého majetku
 • Od roku 2021 jsou povinny podávat přiznání elektronicky i identifikované osoby
 • Došlo k úpravě §104 – „nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období“
 • Došlo k přeřazení sazby DPH u zpracování komunálního odpadu do první snížené sazby daně ve výši 15 %.

 

Ostatní změny v účetních, mzdových a daňových předpisech:

 • Zvýšení minimální mzdy na částku 15.200 Kč a s tím i zaručené mzdy
 • Změna minimální zálohy OSVČ na zdravotní pojištění na 2.393 Kč
 • Změna minimální zálohy OSVČ na důchodové pojištění 2.588 Kč
 • Zvýšení hranice pro účast na důchodovém pojištění zaměstnance z 3.000 Kč na 3.500 Kč

 

Zákonem 386/2020 Sb. se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí - Daň z nabytí nemovitých věcí je zrušena ve všech případech, kdy právní účinky vkladu do katastru nemovitostí vzniknou dne 26. 9. 2020 a později. Dále se podle přechodných ustanovení zrušení daně z nabytí nemovitých věcí vztahuje na ty případy, u nichž lhůta pro podání daňového přiznání uplynula od 31. března 2020, tedy na ty případy vkladu práva do katastru nemovitostí, které proběhly v prosinci roku 2019 a později, a lhůta pro podání daňového přiznání tak uplynula dnem 31. 3. 2020 a později.

 

Novelou zákona o silniční dani k 1.7.2020 došlo ke snížení sazeb u vybraných druhů nákladních vozidel