Příspěvek na stravování v roce 2021

Podle §24 odst.2 písm. j bod.4) jsou daňově uznatelným nákladem výdaje na:

 

  1. provoz vlastního stravovacího zařízení, kromě hodnoty potravin,
  2. nebo příspěvky na stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů a poskytované jako nepeněžní plnění až do výše 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu podle zákoníku práce, maximálně však do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin,
  3. nebo na peněžitý příspěvek na stravování.

 

Přitom příspěvek na stravování lze uplatnit jako výdaj (náklad), pokud přítomnost zaměstnance v práci během této stanovené směny trvá aspoň 3 hodiny. Příspěvek na stravování lze uplatnit jako výdaj (náklad) na další jedno jídlo za zaměstnance, pokud délka jeho směny v úhrnu s povinnou přestávkou v práci, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci podle zvláštního právního předpisu (zákoníku práce), bude delší než 11 hodin.

Příspěvek nelze uplatnit na stravování za zaměstnance, kterému v průběhu směny vznikl nárok na stravné podle zvláštního právního předpisu (zákoníku práce). Za stravování ve vlastním stravovacím zařízení se považuje i stravování zabezpečované ve vlastním stravovacím zařízení prostřednictvím jiných subjektů.

 

Jaký je tedy rozdíl mezi nepeněžním příspěvkem na stravování a peněžitým příspěvkem?

 

Odpověď najdeme v §6 (9) zákona o daních z příjmů:

„Od daně jsou, kromě příjmů uvedených v § 4, dále osvobozeny

hodnota stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti nebo v rámci stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů nebo peněžitý příspěvek poskytovaný zaměstnavatelem zaměstnanci na stravování za jednu směnu podle zákoníku práce do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin,

 

Osvobození od daně z příjmu tedy není v případě nepeněžního příspěvku na stravování limitován žádnou částkou, na rozdíl od peněžitého příspěvku.

 

Peněžitý příspěvek na stravování ve výši 75,60 Kč za odpracovanou směnu je tedy maximální možná částka, kterou lze zaměstnanci poskytnout (jako plnění osvobození od daně) v roce 2021. Pro zaměstnavatele se do hodnoty 75,60 Kč na odpracovanou směnu jedná o plně uznatelný daňový náklad. Při 21 pracovních dnech je tedy maximální hodnota peněžitého příspěvku na stravování celkem 1 587,60 Kč.

 

Pokud by zaměstnavatel poskytoval zaměstnanci peněžitý příspěvek (stravenkový paušál) vyšší, např. 120,00 Kč na odpracovanou směnu, bude částka nad výše uvedený limit, tj. 44,40 Kč na odpracovanou směnu u zaměstnance zdaněna stejně jako mzda a u zaměstnavatele bude tato částka daňově neuznatelný náklad.

 

Oproti tomu, pokud zaměstnavatel poskytuje stravenky, nebo jinou nepeněžní formu stravování (obědy na pracovišti apod.) a přispívá zaměstnanci více než 55 %(např. zaměstnanec nedoplácí na hodnotu oběda / stravenky nic), bude jakákoli hodnota tohoto plnění na straně zaměstnance osvobozená od daně. U zaměstnavatele bude ale samozřejmě jako daňově uznatelný náklad uplatněna jen maximální částka 75,60 Kč na jednu odpracovanou směnu (tento limit platí jak pro nepeněžní, tak pro peněžitý příspěvek).

Pokud by tedy zaměstnavatel poskytoval zaměstnanci stravenku v hodnotě např. 120,00 Kč na odpracovanou směnu, bude celá tato částka na straně zaměstnance od daně osvobozena. Částka převyšující 74,60 Kč bude u zaměstnavatele daňově neuznatelný náklad.

Žádná maximální hodnota nepeněžního příspěvku na stravování / hodnoty tedy není stanovena, takže např. u stravenky v hodnotě 120 Kč bude měsíční nepeněžní příjem zaměstnance činit celkem 4 100,00 Kč a tento příjem bude na straně zaměstnance plně osvobozen od daně.