Oznámení příjmů plynoucích do zahraničí a změny od roku 2021

Zákon č. 609/2020 Sb. nově upravil ustanovení § 38da zákona o daních z příjmů („ZDP“), které stanovuje povinnost oznamovat příjmy plynoucí do zahraničí. Právnické i fyzické osoby dle § 38da ZDP oznamují příjmy, které vyplácí nerezidentům ze zdrojů na území České republiky, a ze kterých je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, a to i v případě, že je tento příjem od daně osvobozen anebo dle příslušné smlouvy o zamezení dvojímu zdanění nepodléhá zdanění v ČR.

Změny, které novela zavádí, lze shrnout do dvou bodů. V případě příjmů, které jsou od daně osvobozeny či nepodléhají zdanění v ČR dle příslušné smlouvy o zamezení dvojímu zdanění se mění následující:

  1. tyto příjmy se budou oznamovat pouze jednou ročně, a to vždy do konce měsíce ledna za předchozí kalendářní rok;
  2. zvyšuje se limit, do kterého se tyto příjmy oznamovat nemusí, a to na 300 tis. Kč příjmů stejného druhu za kalendářní měsíc.

Příjmy podléhající srážkové dani, která musí být skutečně sražena, se nadále oznamují v původním měsíčním režimu.

Výše uvedené změny platí s účinností od 1. 1. 2021 a to i pro subjekty, které mají hospodářský rok (dle přechodné ustanovení č. 5 zákona č. 609/2020 Sb.).

Nadále také platí ustanovení §38da odst. 7 ZDP, které umožňuje zproštění od povinnosti podávat oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí. Zproštění uděluje správce daně na základě žádosti v odůvodněných případech.