Novela zákona o DPH účinná od 1. 7. 2021

S účinností od 1. 7. 2021 dochází k dlouho očekávaným změnám v uplatňování pravidel DPH u elektronického obchodování (tzv. e-commerce). Jedná se o zákon, jehož cílem je překonat překážky přeshraničního prodeje. Nová pravidla pro přeshraniční operace budou účinná na úrovni celé Evropské unie. V České republice prozatím nebyl dokončen legislativní proces (zákon nebyl schválen senátem), Daňové subjekty mohou od 1.7.2021 postupovat podle přímého účinku směrnice o DPH.

 

Bližší informace najdete na stránkách Finanční správy:

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/informace-stanoviska-a-sdeleni/informace_novela_ZDPH_2021_primy_ucinek

https://www.financnisprava.cz/cs/mezinarodni-spoluprace/mezinarodni-spoluprace-a-dph/oss/zakladni-informace-oss/Nova-pravidla-v-oblasti-DPH-od-01072021

Kromě některých méně významných změn obsahuje novela zákona o DPH zásadní změny při přeshraničním prodeji zboží, určeného pro osoby nepovinné k dani („nepodnikatele“). Co zásadního se tedy s účinností od 1.7.2021 mění?

 • Prodej zboží konečným zákazníkům přes internet (e-shopy) bude obecně daněn v zemi, kde má spotřebitel svoje sídlo/bydliště.
 • Plátce daně/Prodejce již nebude sledovat limity pro prodej zboží na dálku (dříve „zasílání zboží“) pro jednotlivé státy EU, bude sledovat pouze celkovou prahovou hodnotu 10.000 €. Tato hodnota platí souhrnně pro prodej zboží na dálku do EU jako takové, ale i pro poskytování služeb v rámci EU.
 • Pokud plátce daně nepřekročí tuto hodnotu, může využít zjednodušení a prodej zboží danit ve státě odeslání zboží.
 • V souvislosti s novými pravidly pro prodej zboží na dálku je významné rozšíření aplikace OSS – One Step Shop (§110a). Namísto registrací k DPH v jednotlivých státech EU se prodávající může registrovat do režimu OSS v zemi svého sídla vypořádat DPH z jednotlivých států EU z vybraných obchodů v rámci této speciální aplikace.

 

Smyslem a cílem této aplikace je možnost spravovat veškeré evropské daně z jednoho místa.

 • V režimu OSS se pak může postupovat nejen při prodeje zboží na dálku, ale i v případech vybraného prodeje dovezeného zboží na dálku, u služeb poskytovaných evropským konečným spotřebitelům (např. prodeje vstupenek na kulturní, sportovní apod. akce konané v ostatních státech EU, služeb souvisejících s nemovitostí, u nájmu dopravního prostředku).
 • V případě prodeje dovezeného zboží na dálku je možné aplikovat režim OSS, resp. IOSS (Import One Step Shop) pro zásilky vlastní hodnoty do 150 €, které nepodléhá spotřební dani.


Jedno správní místo funguje v několika režimech:

 • režim EU
 • režim mimo EU
 • nově doplněný dovozní režim (IOSS).

 

Jedná se o separátní moduly, které mají vlastní registraci i přiznání (včetně odlišných termínů pro podávání těchto přiznání). Portál pro registrace do OSS spustila daňová správa již ve 2 Q 2021, s pomocí zprostředkovatele je mohou využít i subjekty usazené mimo EU.

Místní příslušnost pro osoby registrované v OSS je Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, územní pracoviště Brno I. Elektronická přihláška k registrace se podává přes EPO

 

Registrace (§110p) – přihláška k registraci by měla být podána ve zdaňovacím období bezprostředně předcházejícím zdaňovacímu období, od něhož hodlá osoba uskutečňující vybraná plnění používat režim EU, nebo režim mimo EU.

Pro režim EU a režim mimo EU platí zdaňovací období kalendářní čtvrtletí. Pro dovozní režim pak kalendářní měsíc.

 

https://www.financnisprava.cz/cs/mezinarodni-spoluprace/mezinarodni-spoluprace-a-dph/oss

 

Novelou dochází také ke zrušení osvobození od DPH na dovoz zásilek malé hodnoty (nově budou veškeré zásilky dovážené ze zahraniční podléhat DPH bez ohledu na jejich hodnotu, byť minimální, zdaněny).

Dochází k zavedení zcela nového zvláštního režimu při dovozu zboží nízké hodnoty. Díky němu budou moci držitelé příslušného povolení odvádět DPH z dovozu zásilek nízké hodnoty souhrnně za kalendářní měsíc v rámci doplňkového celního prohlášení.

S tím souvisí i nové odpovědnosti internetových platforem, které se mohou pro účely DPH dostat do pozice tzv. “domnělého dodavatele“.

 

Zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty upravuje § 109c:

 • odvod a zaplacení daně zajistí na místo příjemce zboží Pošta nebo jiná přepravní či kurýrní společnost, která přepravuje drobné zásilky. Povinnost přiznat daň je na zákazníkovi - odvod daně za něj obstará Pošta či jiná přepravní společnost. Zákazník je povinen daň při dovozu zboží uhradit Poště nebo přepravní společnosti, která mu zásilku dopravuje.

 

Jde o případy, kdy je zboží přepravováno ze třetí země do ČR - přepravce je v pozici zplnomocněné osoby a je mu umožněno použít zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty.

Zboží nesmí být předmětem spotřební daně, jeho vlastní hodnota nesmí přesáhnout 150 € a jeho odeslání nebo přeprava musí být ukončena v tuzemsku.

Tento postup nelze použít u dovozu zboží přes 150 € nebo u zboží, které je předmětem spotřební daně.

 • Nový pojem „DEČ“ - daňové evidenční číslo – pro dovozní režim - dvanáctimístné číslo ve formátu IMxxxyyyyyyz, kde xxx je třímístný kód státu identifikace, yyyyyy je šestimístný kód přidělený státem identifikace a z je kontrolní číslo.
 • Zprostředkovatel – identifikační číslo ve formátu INxxxyyyyyyz, není daňovým identifikačním číslem.
 • Pověřující osoba - samostatné DEČ ve formátu IMxxxyyyyyyz.
 

Vybrané další změny, které novela přináší:

§ 28/1 – při prodeji zboží na dálku, na který je použit zvláštní režim jednoho správního místa, není povinnost vystavit daňový doklad,

§ 30/2 písm. b) - zjednodušený daňový doklad nelze vystavit při prodeji zboží na dálku nebo prodeji dovezeného zboží na dálku.

§ 36/5 - Základ daně – i zaokrouhlení u bezhotovostních plateb není nutné zahrnovat do základu daně.

§ 46/3 - Oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky - zrušení povinnosti dlužníka být plátcem

§ 79e - Zrušení registrace - nová povinnost dlužníka při zrušení registrace plátce snížit uplatněný odpočet daně za všechna přijatá zdanitelná plnění, která neuhradil.

 

Daňové přiznání v aplikaci OSS – obsahuje Přílohu III nařízení Rady 2009/194 (převzato do přílohy 3 Guide to the VAT OSS)

https://www.financnisprava.cz/cs/mezinarodni-spoluprace/mezinarodni-spoluprace-a-dph/oss/rezim-eu/danove-priznani