Lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období 2020

Základní termín, že daňové přiznání se podává ve lhůtě 3 měsíců po skončení zdaňovacího období, zůstává stejný (§136 odst.1 Daňového řádu)

 

Nová formulace §136 odst.2 Daňového řádu

Nově zní: Lhůta pro podání daňového přiznání podle odstavce 1 se prodlužuje na:

a) 4 měsíce po uplynutí zdaňovacího období, pokud daňové přiznání nebylo podáno nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období a následně bylo daňové přiznání podáno elektronicky, nebo

b) 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období, pokud

1. daňový subjekt má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo

2. daňové přiznání nebylo podáno nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období a následně daňové přiznání podal poradce.“

 

 

Správce daně bude moci od letošního roku určit správnou lhůtu pro podání a vyměření daně až s podáním daňového přiznání

V novelizovaném znění daňového řádu jsou dvě důležité změny:

 

1. prodloužení lhůty při podání daňového přiznání elektronicky

Daňovému poplatníkovi (fyzická či právnická osoba) končí základní lhůta 1. 4. 2021, ať podá daňové přiznání elektronicky, či papírově. Pokud přiznání v této základní lhůtě nepodá, tak za navíc za podmínky, že ve lhůtě do 3. 5. 2021 podá své daňové přiznání výhradně elektronicky, získá jeden měsíc navíc.

U osob, které mají ze zákona zřízenou datovou schránku, jiná možnost než elektronické podání daňového přiznání není – dá se tedy říci, že tyto osoby mají lhůtu prodlouženou v podstatě automaticky – pokud ale podaní daňové přiznání do 1.4.2021, pak pro ně tímto dnem i končí lhůta pro podání daňového přiznání – což je podstatné pro případné vrácení přeplatku, nebo počítání sankcí.

2. Je vypuštěna povinnosti uplatnit plnou moci pro poradce před uplynutím základní tříměsíční lhůty.

Neruší se však povinnost plnou moc daňovému poradci udělit (osoba podávající daňové přiznání musí být zmocněným zástupcem daňového subjektu), stačí ji ale u správci daně podat před tím, než daňový poradce daňové přiznání za daňový subjekt podá.


 

Pro daňová přizná za zdaňovací období 2020 jsou ale výše uvedené zákonné lhůty pro podání daňového přiznání ještě upraveny:

Vláda dne 8. března 2021 schválila vydání v pořadí 16. generálního pardonu ministryně financí. Ten posouvá lhůtu pro podání daňového přiznání a zaplacení daně z příjmů o jeden měsíc.

Nejde o změny lhůty jako takové, dochází pouze k prominutí sankcí za později podané přiznání

 

Daňovým subjektům podávajícím daňové přiznání k dani z příjmů podle § 136 odst. 1 daňového řádu, za podmínky, že k podání daňového přiznání za zdaňovací období roku 2020 dojde nejpozději dne 3. 5. 2021, se promíjí pokuta podle § 250 odst. 1 daňového řádu za opožděné podání daňového přiznání za zdaňovací období roku 2020 a úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu a úrok z posečkané částky podle § 253 daňového řádu na dani z příjmů za zdaňovací období roku 2020.

 

Daňovým subjektům podávajícím daňové přiznání k dani z příjmů podle § 136 odst. 2 písm. a) daňového řádu, za podmínky, že k podání daňového přiznání za zdaňovací období roku 2020 dojde nejpozději dne 1. 6. 2021, se promíjí pokutu podle § 250 odst. 1 daňového řádu za opožděné podání daňového přiznání za zdaňovací období roku 2020 a úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu a úrok z posečkané částky podle § 253 daňového řádu na dani z příjmů za zdaňovací období roku 2020;