Evidence skutečných majitelů

Dne 1. června 2021 nabude účinnosti zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (ESM zákon). Současně s ním nabude účinnosti i novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon).

V této souvislosti vás chceme upozornit na nové povinnosti spojené se zavedením sankcí za nedodržení evidenční povinnosti. Členové statutárních orgánů, skuteční majitelé, ale také povinné osoby ve smyslu AML zákona mají proto společný zájem na ověření stávajících informací v evidenci a jejich případné opravě.

1. Kdo je skutečným majitelem?

Skutečným majitelem je každá fyzická osoba, která je koncovým příjemcem nebo osobou s koncovým vlivem (§ 2 ESM zákona). Hledání skutečného majitele tak jde po dvou liniích. Koncovým příjemcem je osoba, která může mít přímo nebo nepřímo prostřednictvím jiné osoby nebo právního uspořádání podstatnou část z celkového majetkového prospěchu tvořeného při činnosti nebo likvidaci právnické osoby, získává tedy podíl na zisku, na jiných vlastních zdrojích či na likvidačním zůstatku.

Osobou s koncovým vlivem je osoba, která může bez pokynů jiného přímo nebo nepřímo uplatňovat rozhodující vliv v právnické osobě nebo na správu právního uspořádání.

2. Automatický průpis

Existuje možnosti tzv. automatického průpisu skutečných majitelů do evidence skutečných majitelů. Zjednodušeně řečeno jde o to, že do evidence skutečných majitelů se jako skutečný majitel společnosti s ručením omezeným automaticky propíše fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku jako společník s podílem větším než 25 % a jediný akcionář v případě akciové společnosti (blíže viz § 37 a 38 ESM zákona). Automatický průpis se uplatní pouze u těch společností, které k 31. 5. 2021 nebudou mít v evidenci skutečných majitelů zapsaného žádného skutečného majitele podle dosavadních předpisů.

3. Termín zápisu

Společnosti, které v minulosti (v termínech dle přechodných ustanovení ESM zákona) dle dosavadních předpisů zapsaly svého skutečného majitele, mají na změnu svého zápisu podle nových požadavků ESM zákona stanoven termín do 1. prosince 2021 (tedy mají lhůtu 6 měsíců po účinnosti ESM zákona).

Společnosti, které v minulosti (v termínech dle přechodných ustanovení ESM zákona) žádného skutečného majitele dle dosavadních předpisů nezapsaly (příp. tak sice učinily, nicméně nikoli včas ve smyslu přechodných ustanovení), musí splnit povinnost zápisu skutečného majitele podle nových požadavků ESM zákona bez zbytečného odkladu po účinnosti ESM zákona, tedy cca do 15. června 2021. Zejména pro tyto osoby je nutno zapsat skutečného majitele co nejdříve, aby nedošlo k omezení práv společníka zejména v souvislosti s připravovanou valnou hromadou schvalující účetní závěrku za rok 2020, která by se konala po 15. červnu 2021 a později.

4. Omezení základních práv společníka

ESM zákon zavádí zcela nový sankční mechanismus v podobě omezení základních práv společníka. Osoba skutečného majitele, která není zapsaná v evidenci, nemůže vykonávat hlasovací právo a nemá právo na podíl na zisku společnosti. Společnost nesmí této osobě vyplatit podíl na zisku ani jiná plnění (např. vrátit příplatek poskytnutý mimo základní kapitál). Z těchto sankcí mohou vyvstat problémy jak pro nezapsané skutečné majitele, tak i pro členy statutárního orgánu společnosti, kteří by potenciálně mohli odpovídat za škodu způsobenou porušením povinností péče řádného hospodáře při zjišťování skutečného majitele.

5. Pokuty

Na rozdíl od dosavadní úpravy, která za nesplnění evidenčních povinností neukládala sankce, přináší nová úprava kromě omezení základních práv společníka další významné sankční mechanismy ve formě pokut.

Pokuta za přestupek společnosti může dosáhnout až do výše 500 tis. Kč a může být udělena za porušení povinnosti zapsat skutečného majitele do evidence, a to ani v přiměřené lhůtě stanovené soudem; za nezajištění zápisu nových údajů poté, co soud rozhodl, že v evidenci jsou nesrovnalosti.

Pokuta za přestupek skutečného majitele může dosáhnout až do výše 500 tis. Kč a může být udělena, pokud tento neinformuje společnost o tom, že se stal skutečným majitelem nebo neposkytne společnosti potřebnou součinnost pro potřeby zápisu skutečného majitele do evidence.

6. Nové povinnosti povinné osoby ve smyslu AML

Novela AML zákona zavádí povinnost povinné osoby upozornit na tzv. nesrovnalost, pokud se domnívá, že údaje v evidenci nejsou ve shodě se skutečným stavem. Mezi takové osoby patří i auditoři, daňoví poradci a účetní. Povinná osoba musí upozornit na zjištěnou nesrovnalost klienta, a pokud z jeho strany nedojde k odstranění či vyvrácení nesrovnalosti, musí povinná osoba oznámit nesrovnalost soudu. Pokud by povinná osoba tuto povinnost nesplnila, hrozí jí pokuta až do výše 1 000 000 Kč.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem vám doporučujeme prověřit vaše zápisy v evidenci skutečných majitelů a případně kontaktovat vašeho právníka s cílem uvedení vámi zapsaných údajů do souladu s ESM zákonem