Dopady vystoupení Spojeného království z EU od 1. 1. 2021 na DPH

V souvislosti s vystoupením Spojeného království z EU skončilo dne 31. 12. 2020 přechodné období, ve kterém platilo v této zemi právo EU, a proto z pohledu DPH není od 1. 1. 2021 na Spojené království nadále pohlíženo jako na jiný členský stát EU, ale jako na třetí zemi (např. jako USA, Rusko, Čína). V této souvislosti k problematice DPH vydalo dne 17. 12. 2020 GFŘ Informaci k dopadům vystoupení Spojeného království z EU v oblasti DPH (BREXIT) od 1. 1. 2021. Konec přechodného období k 31. 12. 2020 bude mít v oblasti DPH zejména následující dopady:

Zboží

 • Status Severního Irska

V případě obchodu se zbožím je v prvé řadě nutné upozornit na to, že území Severního Irska má speciální status po dobu následujících čtyř let (do 1. 1. 2025). Na základě dohody o vystoupení se totiž pro účely DPH Severní Irsko nezahrnuje do Spojeného království, ale stále se považuje za součást EU. Při uplatňování transakcí se zbožím v Severním Irsku se tak bude nadále postupovat v souladu s legislativou EU. Pro účely DPH tak bude Severní Irsko při obchodování se zbožím v rámci EU nově používat daňové identifikační číslo začínající předponou „XI“. Transakce, jejichž předmětem bude přesun zboží mezi Severním Irskem a ČR, tak budou stále považovány za plnění uvnitř EU a budou podléhat pravidlům, která se týkají dodání zboží mezi členskými státy EU.

 • Obchody po 1. 1. 2021

U obchodů týkajících se pohybu zboží mezi Spojeným královstvím (bez území Severního Irska) a ČR se od 1. 1. 2021 budou pro účely DPH aplikovat pravidla pro dovoz a vývoz zboží. Zboží přepravené do nebo ze Spojeného království bude zároveň podléhat celnímu dohledu. V případě, že u zboží vstupujícího ze Spojeného království na území EU bude místem plnění při dovozu ČR, tak vznikne povinnost přiznat nebo zaplatit DPH podle § 23 a § 108 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty („ZDPH“). V případě výstupu zboží z území EU na území Spojeného království se bude jednat o vývoz zboží dle § 66 ZDPH, který může být za splnění podmínek uvedených v § 66 odst. 2 a 4 ZDPH osvobozen od DPH.

Od 1. 1. 2021 není zároveň možné ve vztahu ke Spojenému království uplatnit specifické postupy, pravidla a zvláštní režimy týkající se zejména zasílání zboží (§ 8 ZDPH), dodání zboží formou třístranného obchodu (§ 17 ZDPH), dodání a pořízení zboží s použitím přemístění zboží v režimu skladu (§ 18 ZDPH), dodání a pořízení nových dopravních prostředků (§ 19 ZDPH) a zvláštního režimu pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi (§ 90 ZDPH).

 • Opravy

Pokud do 31. 12. 2020 došlo k dodání zboží do Spojeného království nebo k pořízení zboží ze Spojeného království a až po tomto datu nastanou okolnosti pro provedení opravy základu daně, provede se oprava v režimu původního plnění v souladu s § 42 ZDPH.

 • Přeprava zahájená před 1. 1. 2021

Pokud byla přeprava/odeslání zboží ze Spojeného království do ČR nebo opačným směrem zahájena do 31. 12. 2020 a ukončena až po tomto datu, přičemž na hranici EU zboží dorazí až po 31. 12. 2020, bude se taková transakce považovat za pořízení zboží z jiného členského státu („JČS“), dodání zboží do JČS, případně za zasílání zboží. Taková transakce by pak měla být takto vykázána v příslušném DPH přiznání a souhrnném hlášení. V souhrnném hlášení bude v případě vykázání dodání zboží do Spojeného království použita předpona GB u daňového identifikačního čísla odběratele ze Spojeného království. Od 1. 1. 2021 bude ale potřeba tyto probíhající pohyby zboží doložit celním orgánům na hranici EU a Spojeného království (např. aby dovozce prokázal zahájení přepravy zboží před 1. 1. 2020 prostřednictvím přepravního dokladu).

 

 • Zpětný dovoz zboží po 1. 1. 2021

Pokud bylo zboží přepraveno/odesláno z jednoho členského státu do Spojeného království před 1. 1. 2021 a bude vráceno v nezměněném stavu ze Spojeného království do EU až po tomto datu, bude se považovat tento pohyb zboží za zpětný dovoz zboží. V ČR bude dovoz zboží osvobozen od DPH, pokud bude zboží vráceno/dovezeno ze Spojeného království po 31. 12. 2020 osobě, která zboží přepravila nebo odeslala do Spojeného království před 1. 1. 2021, a tomuto zboží bylo přiznáno osvobození od cla (viz § 71 odst. 6 ZDPH).

Služby

Oproti zboží je Severní Irsko v případě služby pro účely DPH považováno za třetí zemi stejně jako zbytek Spojeného království. DPH režim poskytované služby závisí na místě plnění a při jeho stanovení se postupuje podle obecných pravidel stanovených v § 9 ZDPH, neaplikuje-li se jedno ze speciálních pravidel uvedených v § 9a až § 10i ZDPH.

 • Poskytovatel je usazen ve Spojeném království

Pokud bude od 1. 1. 2021 osoba povinná k dani usazená ve Spojeném království poskytovat osobě povinné k dani usazené v ČR službu spadající pod obecné pravidlo dle § 9 odst. 1 ZDPH, bude místo plnění v ČR jakožto v místě, kde má příjemce předmětné služby sídlo nebo provozovnu. Příjemce služby (plátce DPH nebo identifikovaná osoba) pak bude mít povinnost přiznat DPH dle § 108 odst. 3 písm. a) ZDPH.

V případě služeb, které bude od 1. 1. 2021 osoba povinná k dani ze Spojeného království poskytovat osobě nepovinné k dani z ČR, u nichž bude ČR místem plnění podle obecného pravidla dle § 9 odst. 2 ZDPH, nebudou tyto služby podléhat zdanění v ČR. Při určování místa plnění podle speciálních pravidel uvedených v § 9a až § 10i ZDPH je nutné zohlednit celou řadu faktorů, od nichž se bude odvíjet postup v dané konkrétní situaci.

 • Poskytovatel je usazen v ČR

Od 1. 1. 2021 se bude při poskytnutí služby osobou povinnou k dani z ČR osobě povinné k dani ze Spojeného království místo plnění nacházet mimo ČR, a bude tak nutno postupovat podle právních předpisů platných ve Spojeném království. Poskytovateli služeb (plátci DPH nebo identifikované osobě) vznikne v ČR u služby poskytnuté v roce 2020 povinnost naposledy vykázat poskytnutí služby do Spojeného království v souhrnném hlášení, u nějž uplyne zákonná lhůta pro jeho podání dne 25. 1. 2021. U služeb poskytnutých do Spojeného království od 1. 1. 2021 již nebude povinnost podávat souhrnné hlášení.

Pokud bude od 1. 1. 2021 český plátce DPH poskytovat službu osobě nepovinné k dani ze Spojeného království, bude místo plnění v ČR a osobou povinnou přiznat DPH bude podle § 108 odst. 1 ZDPH tento český plátce DPH.

 • Zvláštní režim jednoho správního místa

Poskytovatelé telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a služeb poskytovaných elektronicky osobě nepovinné k dani, kteří jsou usazení v ČR a identifikovaní pro režim Evropské unie v ČR, a poskytovatelé usazení ve třetí zemi / na třetím území a identifikovaní v ČR pro režim mimo Evropskou unii, kteří budou po 31. 12. 2020 nadále poskytovat tyto služby zákazníkům ve Spojeném království, nebudou moci využívat tento zvláštní režim pro podávání přiznání a odvedení případné DPH splatné ve Spojeném království. Tito poskytovatelé budou muset dodržovat pravidla platná ve Spojeném království.

Za poslední zdaňovací období před 1. 1. 2021 (4. čtvrtletí 2020) podají tito poskytovatelé daňové přiznání v ČR jako státu identifikace ve lhůtě do 20. 1. 2021 a uvedou v něm i DPH splatnou ve Spojeném království. Oprava podaných daňových přiznání v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa do Spojeného království pak bude možná do 31. 12. 2021.

 

Vrácení DPH

 • DPH zaplacená v roce 2020

Na základě dohody o vystoupení může český plátce DPH, který do 31. 12. 2020 odvedl ve Spojeném království DPH za pořízení zboží nebo přijetí služby, požádat o vrácení DPH v souladu s § 82 ZDPH prostřednictvím elektronického portálu spravovaného Generálním finančním ředitelstvím. Obdobně může plátce DPH registrovaný ve Spojeném království, který do 31. 12. 2020 odvedl v ČR DPH za pořízení zboží nebo přijetí služby, požádat o vrácení DPH v souladu s § 82a a § 82b ZDPH prostřednictvím elektronického portálu zřízeného pro daný účel ve Spojeném království. Předmětnou žádost je však potřeba podat nejpozději do 31. 3. 2021.

 • Severní Irsko

U DPH odvedené při pořízení zboží nebo přijetí služby po 1. 1. 2021 již nebude možné postupovat podle výše uvedených postupů pro vracení DPH v rámci EU. Výjimkou bude pouze pořízení zboží českým plátcem DPH v Severním Irsku nebo pořízení zboží v ČR osobou povinnou k dani usazenou v Severním Irsku, která bude mít přidělené daňové identifikační číslo pro účely DPH s předponou „XI“. V těchto případech se bude minimálně do 1. 1. 2025 při vracení DPH nadále postupovat podle standardních postupů pro vracení DPH platných v EU, včetně lhůty pro podání žádosti o vrácení daně (do 30. 9.).

 • DPH zaplacená od 1. 1. 2021

Pro vracení DPH za pořízení zboží či přijetí služeb v ČR, jejichž příjemcem bude osoba povinná k dani usazená ve Spojeném království (mimo Severní Irsko) bez provozovny na území EU, se použije institut vracení daně zahraničním osobám povinným k dani podle § 83 ZDPH za splnění všech podmínek uvedených v tomto ustanovení. Taková žádost se pak bude podávat přímo Finančnímu úřadu pro hlavní město Prahu na tiskopise předepsaném Ministerstvem financí.